ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
 - สาขางานเครื่องกล (ทวิภาคี)
 - สาขาผลิตภัณฑ์ (ทวิภาคี)
 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
 

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

 - สาขางานการบัญชี (ปกติ)
 - สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
 - สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)
 - สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทวิภาคี)
 

ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)