ทั้งหมด 337 รายการ

หน้า 1 / 34

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
22206-06-2566Download
112206-06-2566Download
245-2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖19-05-2566Download
250-2566คณะกรรรมการขับเคลื่อนเเละกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ระดับการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256623-05-2566Download
1-2566ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖12-04-2566Download
244-2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖19-05-2566Download
261-2566การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖26-05-2566Download
262-2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมาชินี26-05-2566Download
234-2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายวิถีธรรมนำชีวิต" นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 256619-05-2566Download
60-2566แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด หน่วยวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 256631-01-2566Download
186-2566แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการใช้พลังงาน วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 256618-05-2566Download
226-2566แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)11-05-2566Download
228-2566แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (เพิ่มเติม)11-05-2566Download
211-2566แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 256609-05-2566Download
174-2566แต่งตั้งคณะกรรมการครูนิเทศ นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 256609-05-2566Download