ชื่อ

นามสกุล

ดำรงตำแหน่ง

นายอุทัย

รัตนสุวรรณ

พ.ศ. 2526 - 2527

นายอุทัย

รัตนสุวรรณ

นางชีวิต

รัชตะนาวิน

พ.ศ. 2527 - 2534

นางชีวิต

รัชตะนาวิน

นายวิเชิด

ผาสุก

พ.ศ. 2534 - 2535

นายวิเชิด

ผาสุก

นายสุรินทร์

เอี่ยมหิรัญ

พ.ศ. 2535 - 2540

นายสุรินทร์

เอี่ยมหิรัญ

นายยงยุทธ

ตั้งติดธรรม

พ.ศ. 2540 - 2544

นายยงยุทธ

ตั้งติดธรรม

นายเลอพงษ์

พิไสยสามนต์เขต

พ.ศ. 2544 - 2546

นายเลอพงษ์

พิไสยสามนต์เขต

นายเทพสถิต

จัตุรัตน์

พ.ศ. 2546 - 2547

นายเทพสถิต

จัตุรัตน์

นายอำพร

ทองนุช

พ.ศ. 2547 - 2551

นายอำพร

ทองนุช

นายวิษณุ

นัคราโรจน์

พ.ศ. 2551 - 2557

นายวิษณุ

นัคราโรจน์

นายสนธยา

จันทร์สมบูรณ์

พ.ศ. 2557 - 2563

นายสนธยา

จันทร์สมบูรณ์

นางสาวสุมีนา

แดงใจ

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

นางสาวสุมีนา

แดงใจ