นางสาวสุจีรา วิชาชาติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสาวสุจีรา วิชาชาติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พ.อ.อ.นพดล ปิ่นมั่น

หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์

นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล

นายพงษ์ศักดิ์ พลายศรี

หัวหน้าแผนกวิชาผลิตภัณฑ์

นางรัศมี นิลเนตร

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายชัยยุทธ ราษฎร์สภา

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นางทิพวรรณ เหราบัตย์

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางธวัลรัตน์ ปิ่นสุภา

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นายจักรพงษ์ ครองยุทธ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายรัฐพล พรหมวงศ์

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายธนวัต เขื่อนเพชร

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวนิตยา วิรุฬบุตร

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายภรภัทร กัญจนศุข

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวอิศราภรณ์ แก้วพวง

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายวีรกฤช ธะโนลัพธ์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน