นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวนภาพร คงวิจิตร

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวธนิดา ทองแดง

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการรักษา

นายจักรกริช อินแขก

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายรังสรรค์ ลอยแก้ว

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นายภานุพงศ์ ลิมปนะวงศานนท์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางจิดาภา แก้วเจริญ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ