ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : คน (อัตรา)

รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1. ข้าราชการ            
 - ผู้บริหาร - 3 - - 1 2
 - ข้าราชการครู 15 17 - 29 8 -
 - บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค (2) - 4 - 4 - -
2. ลูกจ้างประจำ            
 - ทำหน้าที่สอน - - - - - -
 - ทั่วไป/สนับสนุน 7 1 6 2 - -
3. ลูกจ้างประจำ            
 - ทำหน้าที่สอน 4 1 - 5 - -
 - ทั่วไป/สนับสนุน - - - - - -
4. ลูกจ้างประจำ            
 - ทำหน้าที่สอน 7 9 - 15 1 -
 - ทั่วไป/สนับสนุน - 9 5 5 - -

 

จำนวนบุคคลทั้งหมด 79 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24/01/2564)