ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ภาคปกติ/หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

หน่วย : คน (อัตรา)

แผนกวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 รวม
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม            
 - สาขาวิชาช่างยนต์ 88 63 60 - - 211
 - สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) - - - 18 21 39
 - สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ 29 17 26 - - 72
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อม (ทวิภาคี) - - - - 11 11
 - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 85 74 68 - 12 236
 - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) - - - 20 21 41
 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 43 34 41 - - 118
 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - - 14 13 27
 - สาขาวิชาเครื่องมือกล 76 45 50 - 6 117
 - สาขาวิชาเครื่องมือกล (ทวิภาคี) - - - 17 18 25
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม            
 - สาขาวิชาการบัญชี 72 37 54 15 14 192
 - สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี) - - - 11 13 14
 - สาขาวิชาการตลาด 38 33 12 - - 83
 - สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี) - - - 8 18 26
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 64 55 56 - - 175
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) - - - 10 20 30
3. ประเภทวิชาคหกรรม            
 - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 39 22 30 - - 91
 - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) - - - 14 12 16
4. หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์            
 - สาขาวิชาการตลาด - 1 3 - 9 13
 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - - - - 16 16
 - สาขาวิชาการบัญชี - - - - 10 10
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - 6 6
 - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต - - - - 20 20
 - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง - - - - 18 18

 

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด 1,654 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 01/08/2565)

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียน นักศึกษา