เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 29-12-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) คลิก 25-12-60
เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก 25-12-60
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม (ระดับ ปวส.) คลิก 20-12-60
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม (ระดับ ปวช.) คลิก 20-12-60
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม คลิก 20-12-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก 18-12-60
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม (เพิ่มเติม) คลิก 18-12-60
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม คลิก 18-12-60
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ (มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ) คลิก 18-12-60
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) คลิก 18-12-60
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล คลิก 13-12-60
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม คลิก 13-12-60
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 09-12-60
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล คลิก 09-12-60
เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๖๐ คลิก 09-12-60
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม คลิก 01-12-60
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 01-12-60
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) คลิก 01-12-60
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ (มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ) คลิก 01-12-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 16-10-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ที่จะสำเร็จการศึกษา ๑/๒๕๖๐ รูปแบบเทียบโอนฯ ปวช.รุ่นที่ ๑๘ และปวส.รุ่นที่ ๑๙ สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 04-10-60
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ที่จะสำเร็จการศึกษา ๑/๒๕๖๐ คลิก 21-08-60
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ที่จะสำเร็จการศึกษา ๑/๒๕๖๐ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม คลิก 09-08-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ที่จะสำเร็จการศึกษา ๑/๒๕๖๐ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม คลิก 09-08-60

เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

คลิก 14-07-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก 07-07-60
เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑/๖๐ คลิก 07-07-60
เรื่อง เพิ่มเติมผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม คลิก 02-05-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คลิก 25-04-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ผลสอบแก้ตัว) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม คลิก 04-04-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ผลสอบแก้ตัวรอบ ๒) วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ คลิก 29-03-60
เรื่อง แก้ไขผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม คลิก 29-03-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม คลิก 28-03-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม คลิก 28-03-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม คลิก 28-03-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ผลสอบแก้ตัว)โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ คลิก 16-03-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม คลิก 07-03-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ผลสอบแก้ตัว) วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล คลิก 07-03-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ผลสอบแก้ตัว) วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 03-03-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ผลสอบแก้ตัว) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม คลิก 03-03-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ผลสอบแก้ตัว) วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ คลิก 27-02-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ คลิก 22-02-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม คลิก 22-02-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ผลสอบแก้ตัว) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม คลิก 22-02-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) คลิก 21-02-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล คลิก 17-02-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 14-02-60
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม คลิก 14-02-60
เรื่อง เพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 02-02-60
เรื่อง เพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ คลิก 02-02-60
เรื่อง เพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 20-01-60
เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 13-01-60
เรื่อง แจ้งกำหนดการประเมินรายวิชาเทียบความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 13-01-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตราฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม คลิก 13-01-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตราฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม คลิก 11-01-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตราฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 11-01-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตราฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม คลิก 11-01-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตราฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สนามสอบ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม คลิก 11-01-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตราฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สนามสอบ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ คลิก 11-01-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตราฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) คลิก 11-01-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตราฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ คลิก 11-01-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตราฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สนามสอบ โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี คลิก 11-01-60
เรื่อง แก้ไขปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม คลิก 06-01-60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 05-01-60
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม คลิก 27-12-59
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม คลิก 23-12-59
เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ คลิก 22-12-59
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม คลิก 22-12-59
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม คลิก 22-12-59
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ คลิก 22-12-59
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี คลิก 22-12-59
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม คลิก 22-12-59
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม คลิก 22-12-59
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ คลิก 22-12-59
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า คลิก 22-12-59
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล คลิก 22-12-59
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 22-12-59
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปวส. คลิก 22-12-59
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปวช. คลิก 22-12-59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม คลิก 09-12-59
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 01-11-59
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 21-10-59
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม คลิก 20-10-59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 20-10-59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับปวช.รุ่นที่ ๑๖ และปวส.รุ่นที่ ๑๗ ที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 15-09-59
เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) คลิก 07-07-59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 05-07-59
เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 05-07-59
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ผลสอบแก้ตัว ) วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 18-05-59
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 12-05-59
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คลิก 04-05-59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 02-05-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ผลสอบแก้ตัว) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม คลิก 09-03-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ คลิก 07-03-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม คลิก 07-03-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ผลสอบแก้ตัว) โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คลิก 07-03-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ผลสอบแก้ตัว) วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 03-03-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ผลสอบแก้ตัว) โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คลิก 03-03-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม คลิก 29-02-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม คลิก 29-02-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี คลิก 29-02-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คลิก 29-02-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม คลิก 23-02-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า คลิก 17-02-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 17-02-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล คลิก 17-02-59
เรื่อง ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม คลิก 17-02-59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 11-02-59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 11-02-59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบโรงเรียนนาคประสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 11-02-59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบโรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 11-02-59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 11-02-59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 11-02-59
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 10-02-59
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเอกชนการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 10-02-59
๓๘/๒๕๕๙ การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 05-02-59
๐๐๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 05-02-59
๐๐๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 04-02-59
๐๐๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 04-02-59
๐๐๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 04-02-59
๐๐๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 04-02-59
๐๐๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 04-02-59
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) คลิก 14-01-59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพิมพ์เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 14-01-59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้นปวส.2 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 7-01-59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้นปวช.3 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 7-01-59
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 7-01-59
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 5-01-59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ คลิก 1-12-58
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด คลิก 30-10-58
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 22-5-58
     
     

 

 

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ