เนื้อที่ของสถานศึกษา 

22 ไร่ 1 งาน รวมทั้งหมด 8,900 ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 15 หลัง มีห้อง รวมทั้งสิ้น 111 ได้แก่
1. อาคารเรียนและฝึกปฏิบัติการ 2 ชั้น (อาคาร 1 อำนวยการ)  จำนวน 1 หลัง 22 ห้อง
2. อาคารเรียนและฝึกปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 2)  จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง
3. อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น (อาคาร 3)   จำนวน 1 หลัง 34 ห้อง
4. อาคารวิทยบริการ 2 ชั้น (อาคาร 4)   จำนวน 1 หลัง 9 ห้อง
5. อาคารโรงอาหาร 1 ชั้น   จำนวน 1 หลัง - ห้อง
6. อาคารฝึกงานชั้นเดียว ช่างยนต์ พื้นที่ 500 ตร.ม.   จำนวน 1 หลัง - ห้อง
7. อาคารฝึกงานชั้้นเดียว ช่างเชื่อม พื้นที่ 500 ตร.ม.   จำนวน 1 หลัง - ห้อง
8. อาคารเรียนชั้นเดียว พื้นที่ 200 ตร.ม.   จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง
9. อาคารเรียนชั้นเดียว พื้นที่ 100 ตร.ม.   จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง
10. อาคารชั้นเดียว พื้นที่ 50 ตร.ม. ห้องงานปกครอง   จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง
11. อาคารชั้นเดียว พื้นที่ 80 ตร.ม. ร้านค้าสวัสดการ   จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง
12. อาคารชั้นเดียว พื้นที่ 60 ตร.ม. อาคารเทียบโอนประสบการณ์   จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง
13. อาคารห้องน้ำชายรวม   จำนวน 1 หลัง 8 ห้อง
14. อาคารห้องน้ำชายรวม   จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง
15. อาคารห้องน้ำหญิงรวม   จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง
ห้องน้ำ ชาย/หญิง รวมทั้งหมด 19 ห้อง
ห้องเรียน รวมทั้งหมด 78
 

ข้อมูลครุภัณฑ์ 

ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น (PLC)

 - ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร 675,000 บาท
 - ยอดเงินที่จ่ายจริง   674,000 บาท

ชุดทดลองปฏิบัติการวัดผลและการส่งข้อมูลระยะไกล

 - ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร 3,500,000 บาท
 - ยอดเงินที่จ่ายจริง   3,445,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2558

 

ข้อมูลงบประมาณ